Anni Kreitmeier
Den Kurs leitete Petra Maier. Foto: Anni Kreitmeier